Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení.

KONTAKTY

napíšte nám

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Spôsob objednávania v eshope www.ramynaokuliare.sk

Objednať  je možné len tie modely okuliarov, ktoré máme na sklade. Vyberte okuliarový model, počet kusov, spôsob dodania a platby, zadajte Vašu úplnu adresu a objednávku odošlite. Dostanete automaticky email - potvrdenie objednávky.

Následne Vám vystavíme a zašleme PREDFAKTÚRU s číslom účtu a variabilným symbolom , ktorú uhradíte prevodom na účet v mbank. Poštovné pri platbe predom na účet je 2,50 €. Po pripísani úhrady na účet Vám nasledujúci pracovný deň zašleme objednaný tovar ako doporučenú zásielku Slovenskej pošty na Vašu adresu.

V prípade, že zvolíte spôsob platby na dobierku poštovné sa zvýši na 4,50 €. Zásielku  odosielame po Vašom potvrdení objednávky na dobierku nasledujúci pracovný deň. Pre značný počet neprevzatých zasielok na dobierku si vyhradzujeme právo niektorým zákazníkom zaslať objednaný tovar iba na predfaktúru - platba na predom na účet.

2. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že objednaný tovar nechcete zašlite zrušenie objednávky na email: ramynaokuliare@gmail.com  Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

3. Dodacie podmienky

Lehota doručenia by nemala prekročiť 3 pracovných dní od prijatia platby za objednaný tovar  na naš účet.  Ponúkaný tovar máme na sklade. Vašu objednávku expedujeme v deň pripísania platby na náš účet, najneskôr však do 3 pracovných dní. Po vybavení objednávky zasielame emailom podacie číslo zasielky.

Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o jej odoslaní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne emailom.


Spôsob dodania a platba

Objednaný tovar  zasielame výlučne doporučene  Slovenskou poštou.

4. Poštovné a balné

Doporučene na Vašu adresu 2.trieda  :  2,50

Spôsob platby:

- platba za objednaný tovar  predom na  účet  v m bank :  0,0  €

/ číslo účtu a variabilný symbol Vám zašleme v predfaktúre/

- dobierka  : doplatok k poštovnému   2,00  €

5. Odstúpenie od zmluvy /storno objednávky, vrátenie tovaru/

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar a to do 3 dní od doručenia tovaru predávajúcemu výlučne  BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim. Poštovné náklady na dodanie kupujúcemu  a VRÁTENIE TOVARU predávajúcemu pri odstúpeni od zmluvy znáša KUPUJÚCI. Tovar nám vráťte ako  doporučenú zásielku.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU,  buď prostredníctvom e-mailu na adresu ramynaokuliare@gmail.com alebo poštou do 14 pracovných dní.

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté,  preto  je potrebné, aby ste nás informovali vopred o úmysle vrátiť tovar. Vrátený tovar zaslaný formou na dobierku nebude prijatý!

E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy:

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa...............(číslo objednávky)............. a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar /okrem poštovného za dodanie tovaru, ktoré sa v zmysle obch. podmienok nevracia/ vo výške........ eur na účet číslo……................................................/uveďte číslo Vášho  účtu v tvare IBAN/.

Meno a priezvisko. Dátum a podpis

Zároveň kupujúci v lehote 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Tovar nesmie vykazovať žiadne  známky poškodenia ani používania.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

 


6.Záručné a reklamačné podmienky


Na predávaný tovar  je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov.


Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru alebo  na opotrebenie tovaru jeho  používaním. Odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje za reklamáciu.

Postup pri reklamácii.

Po prevzatí tovaru si prezrite dodaný tovar a ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby,  oznámite  nám ihned zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Reklamovaný tovar vám vymeníme za bezchybný alebo vám za tento tovar vrátime peniaze. Tovar zasielajte ako doporučenú zásielku. Pri vrátení reklamovaného tovaru na dobierku nebude táto zásielka prijatá.

Lehota na vybavenie reklamácie.


Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Kupujúci môže podať sťažnosť  v prípade  neuznanej reklamácie aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

7. Záverečné ustanovenia.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a akceptuje ich.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemui za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8. Ochrana osobných údajov GDPR

I.

Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je PhDr. Ján Hromý IČO 11685514 so sídlom Palkovičova 16, 82108 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa:

email: ramynaokuliare@gmail.com

telefón:

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľvymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:  PhDr. Ján Hromý, 0907459670

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane  osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie IS eshopu www.ramynaokuliare.sk pod číslom 2497

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15. 01. 2012.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV